ANGLAIS
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ANGLAIS

   

absentee

[ˌæbsənˈti:]
noun
[someone not present]   absent m, absente f
[habitually]   absentéiste mf

   

absentee

[ˌæbsənˈti:]
adjective
  absentéiste
 absentee ballot   vote m par correspondance
 absentee rate   taux m d'absentéisme

Mots proches