agréé, agréée


adjectif
授权的 [shòuquán de]
 concessionnaire agréé 独家代理商 [dújiā dàilǐshāng]
 organisme agréé 获授权的机构 [huò shòuquán jīgòu]
 vendeur agréé 特许经销商 [tèxǔ jīngxiāoshāng]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Xià cì jiàn !