blâmer


verbe transitif Conjugaison
1.(désapprouver)
责备 [zébèi]
 il est plus à plaindre qu'à blâmer 他应该被同情而不是被责备 [tā yīnggāi bèi tóngqíng ér búshì bèi zébèi]
2.(infliger un blâme à)
处分 [chǔfèn]
 blâmer un élève/un employé 处分学生/职员 [chǔfèn xuésheng/zhíyuán]

Mots proches

Que veut dire le verbe zài ?