blanc, blanche


adjectif
1.(couleur)
白色 [báisè]
 cheveux blancs (cl. 根 [gēn]) 白发 [báifà]
 linge blanc 白色的衣物 [báisè de yīwù]
 mur blanc (cl. 面 [miàn]) 白墙 [bái qiáng]
2.(vierge)
空白的 [kòngbái de]
 bulletin blanc (cl. 张 [zhāng]) 空白选票 [kòngbái xuǎnpiào]
 page blanche (cl. 张 [zhāng]) 空白页 [kòngbái yè]
 vote blanc 空白选票 [kòngbái xuǎnpiào]
3.(sans effet)
形式上的 [xíngshìshàng de]
 mariage blanc 假结婚 [jiǎ jiéhūn]
4.(clair)
白的 [bái de]
 pain blanc 白面包 [bái miànbāo]
 peau blanche 白皮肤 [bái pífū]
 vin blanc 白葡萄酒 [bái pútaojiǔ]  

Blanc, Blanche


nom masculin, nom féminin
白人 [báirén]


  

blanc


nom masculin
1.(couleur)
白色 [báisè]
2.(linge de maison)
白色衣物 [báisè yīwù]
 faire une lessive de blanc 洗白色衣物 [xǐ báisè yīwù]
3.(sur une page)
空白 [kòngbái]
 laisser un blanc 留一处空白 [liú yí chù kòngbái]
4.(dans une conversation)
间断 [jiànduàn]
5.(de volaille)
胸脯肉 [xiōngpú ròu]
 blanc de poulet 鸡胸脯肉 [jī xiōngpú ròu]
 blanc de dinde 火鸡胸脯肉 [huǒjī xiōngpú ròu]  

blanc d'œuf


nom masculin
蛋清 [dànqīng]
 battre ou monter les blancs en neige 打蛋清 [dǎ dànqīng]

Mots proches

Trouvez la bonne traduction pour la phrase suivante :

  • Wǒ bù tài xǐhuan Běijīng.