bloc


nom masculin
1.(morceau)
大块 [dà kuài]
 bloc de pierre 大石块 [dà shíkuài]
 bloc de marbre 大理石块 [dàlǐshí kuài]
2.(de papier)
本子 [běnzi]
 bloc de papier à lettres 信笺本 [xìnjiān běn]
 bloc à dessin 绘画本 [huìhuà běn]
3.(assemblage)
整套设备 [zhěngtào shèbèi]
 bloc opératoire 全套外科手术设备 [quántào wàikē shǒushù shèbèi]
 en bloc 全部地 [quánbù de]
 à bloc 完全地 [wánquán de]
 être vissé à bloc 被拧紧 [bèi níngjǐn]
 faire bloc 团结一致 [tuánjié yí zhì]

Mots proches

Que veut dire le verbe zǒu ?