certifier


verbe transitif Conjugaison
1.(assurer)
证明 [zhèngmíng]
 je te certifie que… 我向你证明…… [wǒ xiàng nǐ zhèngmíng…]
2.(authentifier)
用书面保证 [yòng shūmiàn bǎozhèng]
 certifier un document 保证一份文件可靠 [bǎozhèng yí fèn wénjiàn kěkào]
 une copie certifiée conforme 一份被证明与原本相符的复本 [yí fèn bèi zhèngmíng yǔ yuánběn xiāngfú de fùběn]

Mots proches