cinéma


nom masculin
1.(art)
电影 [diànyǐng]
 faire du cinéma 拍电影 [pāi diànyǐng]
2.(industrie)
电影业 [diànyǐngyè]
3.(salle)
(cl. 家 [jiā] ou 个 [gè]) 电影院 [diànyǐngyuàn]
 cinéma en plein air 露天电影场 [lùtiān diànyǐng chǎng]
 aller au cinéma 去看电影 [qù kàn diànyǐng]
 faire du cinéma ou faire tout un cinéma fam 演戏 [yǎnxì]

Mots proches

Il est 10h30…