congélateur


nom masculin
冰柜 [bīngguì]
 mettre qqch au congélateur 把某物放入冰柜 [bǎ mǒuwù fàngrù bīngguì]
 sortir qqch du congélateur 把某物从冰柜中拿出来 [bǎ mǒuwù cóng bīngguì zhōng náchūlai]

Mots proches

Trouvez la phrase corespondant à l'image.