conseil


nom masculin
1.(avis)
(cl. 条 [tiáo] ou 个 [gè] ou 项 [xiàng]) 建议 [jiànyì]
 donner un conseil 提出一项建议 [tíchū yí xiàng jiànyì]
 suivre les conseils de qqn 听从某人的建议 [tīngcóng mǒurén de jiànyì]
 demander conseil à qqn 征求某人的意见 [zhēngqiú mǒurén de yìjiàn]
2.(assemblée)
[huì]
 conseil d'administration ÉCON 董事会 [dǒngshì huì]
 conseil de classe SCOL 班委会 [bānwěi huì]
 conseil municipal 市议会 [shìyì huì]

Mots proches

Comment dit-on « magasin » ?