effarer


verbe transitif Conjugaison
使……惊恐 [shǐ… jīngkǒng]
 cet attentat a effaré la population 这场谋杀让人们惊恐万分 [zhè chǎng móushā ràng rénmen jīngkǒng wànfēn]

Mots proches

Il est 13h00…