odeur


nom féminin
(cl. 股 [gǔ] ou 种 [zhǒng]) 气味 [qìwèi]
 une mauvaise odeur 一股难闻的气味 [yì gǔ nánwén de qìwèi]
 odeur agréable 香气 [xiāng qì] ; 香味 [xiāng wèi]

Mots proches

Quels sont les bons tons du mot  « bonjour » ?