peigne


nom masculin
1.(démêloir)
(cl. 把 [bǎ]) 梳子 [shūzi]
 un peigne fin 一把篦子 [yì bǎ bìzi]
2.(barrette)
(cl. 把 [bǎ] ou 个 [gè]) 压发梳 [yāfàshū]
 se donner un coup de peigne 迅速地梳下头 [xùnsù de shū xià tóu]
 passer qqch au peigne fin 一丝不漏地检查某物 [yìsī búlòu de jiǎnchá mǒuwù]

Mots proches