présidence


nom féminin
总统职位 [zóngtǒng zhíwèi]
 la présidence d'une assemblée 一个议会的主席职位 [yí ge yìhuì de zhǔxí zhíwèi]
 la présidence d'une association 一个协会的主席职位 [yí ge xiéhuì de zhǔxí zhíwèi]
 la présidence de la République 共和国总统职位 [gònghéguó zóngtǒng zhíwèi]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Míng tiān jiàn !