rectifier


verbe transitif Conjugaison
更正 [gēngzhèng]
 rectifier un calcul 更正一次计算 [gēngzhèng yí cì jìsuàn]
 rectifier une erreur 修正一个错误 [xiūzhèng yí ge cuòwù]

Mots proches

Il est 13h00…