arôme


nom masculin
1.(odeur)
(cl. 种 [zhǒng] ou 股 [gǔ]) 香味 [xiāngwèi]
 ces roses dégagent un arôme subtil 这些玫瑰散发出一股清香 [zhèxiē méigui sànfā chū yì gǔ qīngxiāng]
2.(goût)
[wèi]
 arôme chocolat 巧克力香味 [qiǎokèlì xiāngwèi]
3.(additif)
(cl. 种 [zhǒng]) 香料 [xiāngliào]
 arôme artificiel 人造香料 [rénzào xiāngliào]
 arôme naturel 天然香料 [tiānrán xiāngliào]

Mots proches

Observez l'image et cochez le verbe approprié.