concrétiser


verbe transitif Conjugaison
(matérialiser) 实现 [shíxiàn]
 concrétiser un projet 实现一个计划 [shíxiàn yí ge jìhuà]
 concrétiser un rêve 实现一个梦想 [shíxiàn yí ge mèngxiǎng]
 concrétiser un espoir 实现一个愿望 [shíxiàn yí ge yuànwang]


  

se concrétiser


verbe pronominal Conjugaison
成为现实 [chéngwéi xiànshí]
 ses espoirs se sont concrétisés 他的期望都成为了现实 [tāde qīwàng dōu chéngwéi le xiànshí]

Mots proches

Comment vous excuser ?