ENGLISH
SPANISH
SPANISH
ENGLISH

   

expressway

[ɪkˈspresweɪ]
noun
(US)   autopista f

similar words

Donnez l'heure en lettres.

  • Wake me up at 7:30 tomorrow.