TEDESCO
ITALIANO
ITALIANO
TEDESCO

  

Piktogramm

( pl Piktogramme )
das
  pittogramma m

Parole vicine

Remplissez le blanc.

  • Wo ______________ es eine Apotheke, bitte?