GERMAN
ENGLISH
ENGLISH
GERMAN

  

Examen

( pl Examen )
das
  examination
 Examen machen   to take one's examinations
 das Examen bestehen   to pass the examination

similar words

Comment dit-on « la voiture » ?